Användningsområden

Tre principer

Human Dynamics program genomförs som öppna utbildningar med deltagare från olika organisationer och som företagsinterna insatser. Programmen kan skräddarsys efter kundens önskemål och inriktning.

Human Dynamics bygger på den amerikanska psykologen och psykoterapeuten Ph. Dr Sandra Seagals studier av grundläggande mänskliga processer – hur vi fungerar när vi relaterar och kommunicerar med varandra, lär, löser uppgifter och utvecklas. Utgångspunkten är att dessa processer avspeglar ett dynamiskt samspel mellan tre principer: den mentala (tanke), den emotionella (känsla) och den fysiska (handling).

Alla utbildningar och program genomförs av certifierade utbildare.

”Vi satsar mycket på personalen. Bland annat har vi utbildat oss i Human Dynamics, det är den bästa satsningen vi gjort under mina 31 år på förskolan. Det har lärt oss förstå oss själva, att vi alla är olika och vilken effekt vårt handlade får. Förståelsen mellan oss alla har ökat markant och missförstånden minskat. Helt överförbart på barn och föräldrar.”

(Kerstin Rasmussen, fd förskolechef inom Unike Förskolor. Vinnare av Kvalitetshatten 2007 och 2009)


 

Individutveckling

Våra olika sätt att fungera som individer påverkar vår kommunikation, våra relationer, inlärning och arbetsprocesser. När vi är medvetna om olikheterna, kan vi bli tryggare i vårt eget sätt att fungera och samtidigt fortsätta att utvecklas. Det gör också att vi kan uppskatta andras sätt att fungera och lära av varandra, så att varje individ kommer till sin rätt och blir respekterad för den hon eller han är.
Läs mer


 

Ledarskap

Vem är jag som ledare och hur kan mitt ledarskap utvecklas? Alla kan ta ledarrollen men gör det på olika sätt. Vad är akilleshälen och var finns styrkorna i ditt ledarskap? PQManagement AB använder Human Dynamics som en del i sin ledarskapsutveckling.
Läs mer


 

Bemötande

Oavsett om du arbetar inom hälso- och sjukvård, med undervisning eller försäljning så är ett gott bemötande centralt för att nå fram till den du vänder dig till. Inom Landstinget i Jönköping används Human Dynamics för att utveckla personalen förhållningssätt och stärka det goda bemötandet.
Läs mer


 

Grupputveckling

I en kraftfull arbetsgrupp finns förståelse och acceptans för olika sätt att lösa uppgifter och samspela. Förmågan att kommunicera är central för hur grupper lyckas. Monika Strömberg, f.d. enhetschef på Cytologiskt laboratorium, Karolinska Universitetssjukhuset, beskriver effekten av att använda Human Dynamics i sin verksamhet.
Läs mer


 

Verksamhetsutveckling

Human Dynamics utgår från tre universella principer. Med ökad kunskap om dessa och deras samverkan blir det lättare att förstå individerna i en organisation och den kultur som präglar denna. Human Dynamics ger verktyg för att balansera de tre principerna, så kulturen främjar medarbetarnas möjlighet att bidra till utveckling. Frances Glosson har skrivit en artikel (ingår i doktorsavhand-lingen Leadership for the Advancement of Learning and Service) där hon utforskar effekten av att använda Human Dynamics program i en hälso- och sjukvårdsorganisation.
Läs mer


 

Pedagogisk verksamhet – skola/förskola

Lärandet sker individuellt och i grupp. Fokus på att skapa förutsättningar för att i det pedagogiska arbetet möta varje barns behov i lärprocessen, samt stödja varje barns personliga utveckling. Se exempel på hur Human Dynamics används i skolan/förskola för att öka elevers medvetenhet om hur de själva lär och deras behov i lärandet. Läs också utvärderingen från Osby kommun där all förskolepersonal använt Human Dynamics under mer än tio år.
Läs mer

 

 

 

 

Comments are closed.