Uppsatser

Magisteruppsatser

Bergström, Berit (2007). Human Dynamics – Ett verktyg för en interaktiv process i klassrummet. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande.

Molander, Anneli (2005). Human Dynamics – Ett verktyg för en inkluderande skola? Pedagogers erfarenheter och uppfattningar av Human Dynamics som ett verktyg i den pedagogiska praktiken. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen för individ, omvärld och lärande.

Svenska C-uppsatser

Ahlbin, Carina & Ek Helena (2001). Att ta tillvara på barns olikheter med hjälp av Human Dynamics. Kristianstad: Högskolan i Kristianstad.

Almgren, Tina & Waljus, Majvor (2001). Kan metoden Human Dynamics hjälpa gråzonsbarnen att gå kvar I den vanliga skolan? Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, Instituationen för individ, omvärld och lärande. Forskningsmetodik i specialpedagogutbildningen.

Andersson, Harald & Dahlström, Maria & Ohlin Siv & Tegenrot, Fiffi (2001). Våga förstå varandra. Är HUMAN DYNAMICS ett synsätt som utvecklar det egna och företagets humankapital? Malmö: Malmö Högskola, Teknik och Samhälle.

Bergström, Berit. (1993).  Human Dynamics som redskap för kompetensutveckling för lärare. Stockholm: Pedagogiska institutionen Stockholms Universitet.

Nordgren, Maria & Öberg, Jenny (2004). Human Dynamics – Ett redskap för att möta individers olika förutsättningar och behov i lärandet. Stockholm:Lärarhögskolan i Stockholm.

Norell, Gabriella & Svensson, Tove. (2001). En skola för alla? Pedagoger som ser det unika i varje elevs sätt att vara och lära! Kan Human Dynamics vara ett möjligt verbalt redskap för att åstadkomma detta? Malmö: Högskolan i Malmö.

Oberoende internationella forskningsstudier

Glosson, Frances. D (2002) Exploring the Impact of the Human Dynamics Program in a Healthcare Organization: A Case study. Doctor of Education In Leadership for the Advancement of Learning and Service. Cardinal Strictch University.

Abramsson N.R. & Lane H.W. (1990). An Exploratory Investigation Into Relationships Between Information Processing Orientation, Personality Characteristics And National Culture. Westen University, Canada.

Hamilton, Mary (1995). Study of Individual with Eating Disorders.M.ED. Faculty of Physical Education, University of Westen Ontarion, Kanada.

Ph. D Brooks, Carol (1985). Learning Style Assessment of 130 Female Students in the Technology and Trades Programs. Finansierad av Canadian Ministry of Skill Development.

Ph. D Brooks, Carol (1986). Learning Styles Assessment of 206 Native American Women. Finansierad av Canadian Ministry of Skill Development.

Jag vill veta mer

 

 

 

Comments are closed.