Teori

Tre principer

Human Dynamics bygger på den amerikanska psykologen och psykoterapeuten Ph. Dr Sandra Seagals studier av grundläggande mänskliga processer – hur vi fungerar när vi relaterar och kommunicerar med varandra, lär, löser uppgifter och utvecklas.
Utgångspunkten är att dessa processer avspeglar ett dynamiskt samspel mellan tre principer: den mentala (tanke), den emotionella (känsla) och den fysiska (handling).

Den mentala principen

Den mentala principen relaterar till tänkandet, värderingar, strukturer, objektivitet och perspektiv. Den ger oss förmåga att överblicka en situation och att ha perspektiv. Utifrån den kan vi hålla koncentrationen och fokusera på en uppgift och skapa strukturer. När den mentala principen är välutvecklad kan vi handla objektivt och konsekvent.

Den emotionella principen

Den emotionella principen kan hänföras till relationer, känslor, kommunikation och organisation. Den är central i vårt samspel med andra. Den ger oss förmåga att relatera till andra människor och att uppfatta relationer och samband. Den emotionella principen står även för kreativ fantasi och flexibilitet. När den emotionella principen är välutvecklad kan vi knyta positiva kontakter, uppskatta samspelet med andra, vara flexibla och hitta nya kreativa lösningar.

Den fysiska principen

Den fysiska principen är kopplad till konkretisering och praktiskt handlande, till helhet och detaljer. Det är den del av oss som knyter ihop det som varit med nuet och framtiden, ger kontinuitet. Den fysiska principen hjälper oss att förena vad som behöver göras med hur vi ska göra det, liksom att se helheter, funktioner och system. När den fysiska principen är välutvecklad har vi en stark känsla för funktion och sammanhang. Vi värdesätter gruppen och ser lätt praktiska möjligheter.

Personliga mönster – grundprocesser

De tre principerna samspelar hela tiden inom var och en av oss och formar en grundprocess, ett personligt grundmönster, som vi tenderar att fungera utifrån. Särskilt tydligt blir det när vi ska lära oss något nytt eller ställs inför nya situationer.

Det är ofta okunnighet och omedvetenhet om dessa olika grundprocesser som leder till onödiga och ibland dyrbara missförstånd, konflikter och misslyckanden. Vare sig det gäller i arbetet eller privatliv.

”Hur kommer det sig att en grupp engagerande chefer, där var och en har en IQ på över 120 har ett kollektivt IQ på 63?”, frågar sig Peter Senge, professor vid MIT i sitt förord i Boken om Human Dynamics (Runa Förlag). En trolig förklaring är ofta, menar Senge: ”de förstår inte, respekterar inte och värdesätter inte de olikheter som finns i en grupp eller ett ledningsteam.”

Human Dynamics är ett konkret redskap för att beskriva olika processer som finns inom oss och som inte är statiska, utan hela tiden befinner sig i utveckling. Med verktyget Human Dynamics kan vi få en ökad självkännedom som är en förutsättning för egen personlig utveckling. Human Dynamics hjälper oss att öka vår förståelse och lyhördhet för människors olika behov t ex i kommunikation, i lärande, då det gäller att lösa uppgifter eller att utvecklas. När vi har denna förståelse kan vi på ett bättre sätt dra nytta av olika fallenheter, vilket leder till att resultat förbättras och att grupper utvecklas till effektiva och fungerade team.

Om du vill veta mer om Human Dynamics kan du läsa böckerna Boken om Human Dynamics, av Sandra Seagal och David Horne, Runa (2004) och Alla barn har särskilda behov, av Berit Bergström, Runa Förlag (2001), Pedagogikens Tango av Berit Bergström och Siv Saarukka Runa Förlag (2004).

Hör Peter Senge vid MIT Sloan School of Management berätta om Human Dynamics

Uppsatser om Human Dynamics 

Comments are closed.