Human Dynamics inom SVA

Human Dynamics – ett verktyg för ökad delaktighet och bättre samverkan

I slutet av 90-talet fick SVA i personalundersökningar inte tillräckligt bra betyg på delaktighet och samverkan. Ett chefs- och grupputvecklingsprogram togs fram med verktyg, dels för ”hårdare” delar som verksamhetsplanering för grupper och dels för ”mjukare” delar som individutveckling och samspel emellan människor. Inom det senare området provades olika metoder och valet föll på Human Dynamics därför att det bedömdes ge ett bra verktyg för att utforska och ta till vara olikheter och speciella talanger som var och en kan bidra med. En stor fördel bedömdes också vara att metoden bygger på egna observationer och eget utforskande i stället för en uppsättning av frågor med färdiga personlighetsbeskrivningar.

Det långsiktiga målet för åtgärdsprogrammet, som löpte på 3 år, uttrycktes som förbättring av resultatet i utvalda frågor i personalundersökningarna. Sammanfattningsvis skedde en klar förbättring och det bedömdes att åtgärderna med största sannolikhet bidragit i detta. De flesta övriga frågor hade inte samma positiva utveckling.

                                                                                                                    År 0     År 3
Delaktighet i verksamhetsplanering                                                              77%      92%
Möjlighet att påverka sitt eget arbete                                                            87%      92%
Förståelse för olika sätt att arbeta och fungera (Ny fråga)                              –          91%

Human Dynamics utvärderades 2004 genom en C-uppsats vid pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. ”Sammanfattningsvis så ställer sig majoriteten av informanter och respondenter som deltagit i Human Dynamics mycket positivt till konceptet. Man har främst tagit till sig de bitar som handlar om hur man själv fungerar samt hur andra fungerar. De har lärt sig ett nytt perspektiv för att se på sig själva och andra. Målet att skapa en ökad insikt om olikheter och förståelse för egna respektive andras prefererade sätt att fungera har definitivt uppfyllts. Det är sannolikt att ökningen av deltagandet i planeringen av verksamhetsfrågor beror på effekter av Human Dynamics, eftersom informanter och respondenter säger sig lättare komma fram kommunikationsmässigt, nu efter kursen”.

Utbildning i Human Dynamics sker fortlöpande och ca 90 % av personalen har deltagit i grundutbildningen. Human Dynamics används också som stöd i befintliga grupper och som särskilda insatser vid t.ex. omorganisationsarbete, vid stresshantering och personlig utveckling. SVA betonar vikten av att använda Human Dynamics som verktyg för eget utforskande och ställningstagande, inte som någon given teori.

Human Dynamics har gått hem i organisationen som är en kritiskt ifrågasättande organisation, säger personaldirektör Håkan Pallin. Många vittnar om att de tidigare utgått från att alla tänker på samma sätt som en själv och att de nu har en ökad förståelse och acceptans för varandras olikheter. Human Dynamics har definitivt gynnat samverkan och är ett enkelt hjälpmedel för att öka förståelsen för såväl sitt eget som andras sätt att verka, vara och utvecklas.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.