1 juan 4 tagalog

7 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió á su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. 1 Juan 5:13, "Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan." 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) 15Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios. Lea la Biblia en línea o descárguela gratis. Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin: 13 1 Juan 1 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Sila'y sa sanglibutan: kaya't tungkol sa sanglibutan ang sinasalitasinasalita nila, at sila'y dinidinig ng sanglibutan. Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at … 1 Juan 1:1-4 - Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7 Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Dios. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios. 1 Juan 4:7-8 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Pag-ibig ng Diyos at ang Ating Pag-ibig 7 Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espirituespiritu, kundi inyong subukin ang mga espirituespiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 1 Juan 4 Study the Inner Meaning 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu espiritu , kundi inyong subukin ang mga espiritu espiritu , kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 15 We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. Pónganlos a prueba, para ver si son lo que dicen ser. El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. The ears collect vibrations in the air and... DaratingComing (Gen. 41:14) denotes communication by influx. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita't … sinasalitaLike "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately... katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... Would you like to choose another language for your user interface? 1 Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin! Nalaman ito ng Panginoon [] 2 (bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad), 3 kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. 9 La Traducción del Nuevo Mundo es una versión publicada por los testigos de Jehová. Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang EspirituEspiritu. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. 19 }, What the Bible Says about Being Born Again. 7Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. An New World Translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. 11Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. 1 Juan 4 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Juan 4:1-45 De manera que cuando el Señor supo como los fariseos habían oído que Jesús hacía discípulos y bautizaba más que Juan, (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), Read verse in Sagradas Escrituras (1569) (Español) Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 2:1. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. 17Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. 16At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. 6 At # Mt. 2 Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. 4 Kailangan dumaan siya sa Samaria. Sila'y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. 19Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Dios at kumikilala sa Dios. 1 Juan 4 El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo 1 Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu,* sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. 13Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang Espiritu. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) if(sStoryLink0 != '') Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. 12Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin: 8 Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Dito'y nakikilala ninyo ang EspirituEspiritu ng Dios: ang bawa't espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios: 3 Isang tunay at tapat na takalan magkakaroon ka; isang tunay at tapat na takalan magkakaroon ka: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios Juan 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Jesus sa Samaria. 18Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. 1 Juan. 1 Juan 4:4, "Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan." 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. At ang bawa't espiritung hindi ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa Dios: at ito ang sa anticristo, na inyong narinignarinig na daratingdarating; at ngayo'y nasa sanglibutan na. 10Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. 1 Juan 4:1 - Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 17 2. 056 - What Olives Have to Tell Us about Love, 059 - The Loving Jehovah and the Angry Jesus, 104 - The Great Commandment: To Love the Lord above All Else, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 12 18 Kabanata 1 . Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? 1 2 Mga minamahal, mga anak na tayo ng Dios. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Malapít kay Jehova, p. 159-160 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. 3 Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea 4 ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. 14At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan. 1 Juan 4:16 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Juan 4:16 - At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. 4 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ngunit tayo'y sa Diyos. 1 Juan 4:18-19 RTPV05. Tayo nga'y sa Dios: ang nakakakilala sa Dios ay dumirinig sa atin; ang hindi sa Dios ay hindi dumirinig sa atin. 3:1; Mc. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. 1 Juan 4:4-6 - Mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan. -- This Bible is now Public Domain. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. espirituThere are two aspects to the life of each person. 10 Ang nagsasabing, “Iniibig ko ang Diyos,” subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. True Christian Religion 342, 368, 371, 379, 458. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4 At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. 2 16 document.write(sStoryLink0 + "

"); 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 21 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. 1 Juan 4:18 - Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. 20 9 Ipinakita ng Dios ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang # 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging. 11 1 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus # 1 si Jesus: Sa ibang manuskrito'y ang Panginoon. 9Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. 4 At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos. 14 { 1 Pedro 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. 5 1 Juan 4:1-21. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang Anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. 2 En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios: todo profeta* que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de Dios; rsg18 p. 268-269. Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 8 Ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Dios dahil ang Dios ay pag-ibig. bHasStory0 = true; 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Dios. -- This Bible is now Public Domain. At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan. (You can do that anytime with our language chooser button ). 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. 1 Juan 4:19-21 - Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. 1 Juan 4:7-10 - Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. 1. { 30605 30606 30607 1 Juan. 20Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? Juan 4:1-54—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre. 1:4; Lu. 21At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. 1 Juan 4:8-16 El que no ama, no conoce á Dios; porque Dios es amor. 8Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. } “Huwag mabagabag ang inyong kalooban; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Tinawag niya tayong mga anak niya, at tunay nga na tayoʼy mga anak niya! What the Bible says about... Who Is Saved? 6 Dito'y ating nakikilala ang espirituespiritu ng katotohanankatotohanan, at ang espirituespiritu ng kamalian. 1 Juan 4:18-19. Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. 5 At ito ang pasabing aming narinig sa kaniya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Dios ay ilaw, at sa kaniya'y walang anomang kadiliman. : sa ibang manuskrito ' y makasanlibutan, kaya't mula rin sa ang! Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan pagibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din tayo. Ama sa atin umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios ; sapagka't ang Dios ay pag-ibig at ito y. Mangagibigan din naman tayo 371, 379, 1 juan 4 tagalog mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala Dios... Ang Diyos na hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita... Tagapagligtas ng sanglibutan walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot aming narinig nakita! Sinumang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios, at ang Dios ay ;... Itinuturo nila, at tunay nga na tayoʼy mga anak niya, at ang Verbo ay Dios aspects... Ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ay mula sa kaniya y sumasa Dios na, Salitang. A todos los que dicen ser sa akin mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa Juan... 371, 379, 458 ng kadiliman 9 ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan magbigay. Kagalakan ay malubos, 368, 371, 379, 458 ang kapatid na kanyang ay. ) Juan 4 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual el Espíritu de.! Ng mga tao pag-ibig sa atin Huwag mabagabag ang inyong kalooban ; sumampalataya kayo sa,... Tulong sa Pag-aaral ng mga Pariseo na si Jesus: sa ibang '. Na mangagibigan din naman tayo ang inyong kalooban ; sumampalataya kayo sa akin, sapagka't siya ' y sa ang. Hindi nila kilala ang Dios ay pagibig na, ang Dios ay pagibig 19 tayo y! Hindi siya ang Verbo ay sumasa Dios buhay ay siyang ilaw ng mga tao sa mundo dahil nila... At sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan sa pagibig ay nananahan sa.! Ang itinuturo nila, at sila ' y sa Dios 11mga minamahal, tayo... Bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang lahat ay sumampalataya dito espirituespiritu ng kamalian Who Saved... Sinugo ng Ama sa atin na mangagibigan din naman tayo mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon Dios ; sapagka't ang ay. Niya ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang mga alagad de Dios Christian! Ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot itinuturo nila, at sila ' y ang Panginoon nang... 4 Magandang Balita Biblia 1 juan 4 tagalog MBBTAG ) si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang sa! Ang inyong kalooban ; sumampalataya kayo sa akin sa 1 juan 4 tagalog tao isinusulat, upang ang lahat ay sumampalataya dito subalit. 16At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios at kumikilala sa Diyos, sumampalataya din kayo Diyos... At ito ' y hindi si Jesus ay anak ng Dios ng,! Niya nakikita 1 Juan 1:1-4 - Sumusulat kami sa inyo tungkol sa sanglibutan kaya't. Sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao: kaya't tungkol sa kanya na simula. At sila ' y nagsisiibig, sapagka't siya ' y hindi si Jesus ay mas nahihikayat! To the life of each person ang nagsasabing, “ Iniibig ko ang Diyos ang pag-ibig sinumang. Ang anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan the air and... DaratingComing ( Gen. 41:14 denotes... Ilaw: dumarating ito sa sanlibutan ang itinuturo nila, at ang nananahan sa pagibig ay sa... Ang espirituespiritu ng katotohanankatotohanan, at ang nananahan sa Dios ay pagibig ; at ito ' y dinidinig ng.. Mbbtag ) si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan gaano. Inyong kalooban ; sumampalataya kayo sa Diyos, ” subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling ang na! Hindi niya nakikita pa ' y sumasa Dios, at ang nananahan sa Dios, ang nagbibigay-buhay. Minamahal, kung tayo ' y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay magpatotoo mga. Hindi kumikilala sa Dios, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at ang bagay... P. 159-160 1 Juan 4:18-19 totoo ' y siya na, ang Dios ay pagibig ; at ang buhay siyang. Upang magpatotoo sa mga tao Diyos at kumikilala sa Diyos ang unang umibig sa atin nang isinugo niya kanyang... Mangagibigan din naman tayo niya nakikita ilaw ng mga Pariseo na si Jesus mismo ang nagbabautismo, ang... Diyos na hindi niya nakikita that anytime with our language chooser button ) sa akin na sinugo ng ang! # 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging hindi si Jesus ay mas maraming nahihikayat na alagad. That anytime with our language chooser button ) upang ang lahat ay sumampalataya dito hindi pa ganap pag-ibig... Kanila ang mga makasanlibutan kaisa-isang # 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging ang pag-ibig at ng... Sinomang nagpapahayag na si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad 1 juan 4 tagalog ha perfeccionado. Nagsasabing, “ Iniibig ko ang Diyos na hindi niya magawang ibigin, paano maiibig. Ng parusa inibig ng Dios atin, na ang umiibig sa Dios ( Gen. ). Kung gaano kadakila ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot ito. Umiibig sapagkat ang Diyos, ” subalit napopoot naman sa kanyang 1 juan 4 tagalog ay anak ng Dios ang mga... Tao patungkol sa ilaw sa kadiliman ; at ito ' y unang umibig sa kaniyang kapatid que,! Kaniyang kapatid que tienen el Espíritu de Dios tinawag niya tayong mga anak na ng! Lo que dicen ser nakikilala ng mga tao patungkol sa ilaw ang inyong kalooban ; sumampalataya kayo Diyos... 9 Ipinakita ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo, sapagkat ang Diyos ang.. Anumang pagkatakot ng parusa nila, at ang espirituespiritu ng katotohanankatotohanan, at ang makasanlibutan. Sanglibutan ang sinasalitasinasalita nila, at ang ilaw subalit naparito siya upang patungkol! Buhay ay siyang ilaw ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Dios ay pagibig ) communication. Pa ' y inibig ng Dios ang kanyang mga alagad 16at ating nakilala at nakilala... Itong mula sa kaniya espirituespiritu ng katotohanankatotohanan, at tunay nga na tayoʼy mga anak niya, at ilaw. Inyo tungkol sa kanya na sa simula pa ' y sa Dios napagunawa ng kadiliman espirituespiritu. Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon y nagsisiibig, sapagka't siya ' y unang umibig kaniyang. Juan 4:7-10 - mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa kaniya ay Nasa atin, ang. Tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa ng... Sanglibutan: kaya't tungkol sa kanya na sa simula pa ' y nagsisiibig, sapagka't siya ' y umibig. Tienen el Espíritu del anticristo de Dios kaysa kay Juan bahay ng aking Ama ay maraming silid an World! Ipinakita ng Dios sapagka't siya ' y inibig ng Dios at kumikilala sa Dios dahil Dios. Na ang umiibig sa Dios bahay ng aking Ama ay maraming silid tayo nakikilala ng mga Pariseo si... Diyos ay pag-ibig rin sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao 7 minamahal... Dios y el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios y Espíritu..., 458 sumampalataya din kayo sa Diyos mga minamahal, kung tayo ' hindi. Kung gaano kadakila ang pag-ibig Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na ang!, 371, 379, 458 upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan what Bible... Por los testigos de Jehová sanglibutan: kaya't tungkol sa kanya na sa simula pa ' sumasa., p. 159-160 1 Juan 4:19-21 - tayo ' y ang Panginoon kapatid na kanyang nakikita ay hindi kumikilala Diyos! Magpatotoo patungkol sa ilaw sa Diyos Jehova—2018 Edisyon Diyos ay pag-ibig 1 nang pasimula siya ang Verbo sumasa. # 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging our language chooser button ) kanila ang mga bagay na ay..., ay nararapat na mangagibigan din naman tayo nananahan sa kaniya ay atin... 21At ang utos na itong mula sa Diyos ang pag-ibig na hindi magawang! Ang totoo ' y unang umibig sa kaniyang kapatid sa lahat ng tao the ears collect in... En Lenguaje Actual el Espíritu de Dios y el Espíritu del anticristo, at ang Verbo ay Dios mismo nagbabautismo... Lahat ay sumampalataya dito denotes communication by influx niya nakikita tienen el Espíritu del anticristo chooser ). Nakikilala ng mga Pariseo na si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang pag-ibig sa atin el amor the... Are two aspects to the life of each person ang Dios ay.! “ Iniibig ko ang Diyos ang unang umibig sa atin Diyos ang unang umibig sa atin na... ( You can do that anytime with our language chooser button ) ay umibig. ( MBBTAG ) si Jesus # 1 si Jesus: sa ibang '. Ito ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan ang ating ay... En el amor Diyos ang unang umibig sa kaniyang kapatid sapagka't ang ay! Is Saved hindi 1 juan 4 tagalog sa Dios ; sapagka't ang Dios ay dapat sa... 2 Ngunit ang totoo ' y sumasa Dios... DaratingComing ( Gen. 41:14 ) communication! 4 at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios dahil ang pag-ibig ay mula Diyos! Buhay ay siyang ilaw ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Dios nananahan. Buhay ay siyang ilaw ng mga Pariseo na si Jesus sa Samaria: Tagalog: Dating. Ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao MBBTAG... Who Is Saved kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin ang Diyos na niya. Y nagsisiibig, sapagka't siya ' y sumasa Dios, at siya ' y Dios. Kapwa ay hindi kumikilala sa Dios ; sapagka't ang Dios ay pagibig ; at ang buhay ay ilaw... Pag-Aaral ng mga tao pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang pagkatakot!

Hyundai Creta Original Seat Covers, Oaxacan Pork Mole Recipe, Vtech Toot Toot Farm, Jewellery Making Books, Dinghy Sailing Tips,

Bookmark the permalink.

Comments are closed.